Menu

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลของเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย ปตท.สผ. มองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาสังคมโดยลงทุนกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและครอบครัว ซึ่งเป็นอนาคตและหน่วยพื้นฐานของสังคม จึงได้สนับสนุนโครงการ Stimulation, Intervention, Optimization of Services for Children หรือโครงการ SIOLA ตั้งแต่ปี 2556 โครงการนี้มีเป้าหมายในการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพตามอายุของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และสร้างครัวเรือนที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพ การคุ้มครองเด็ก รวมถึงให้บริการแก่ครอบครัว อาทิ การให้คำปรึกษาครอบครัว และการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของครอบครัว โดยดำเนินโครงการในเขตมามูจู ร่วมกับภาครัฐของจังหวัดสุลาเวสีตะวันตก UNICEF และภาคเอกชน

ความคืบหน้าสำคัญในการดำเนินโครงการปี 2561 ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ SIOLA เพิ่มอีก 2 ศูนย์ รวมเป็น 15 ศูนย์ทั่วทั้งจังหวัดสุลาเวสีตะวันตก พัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูในพื้นที่กว่า 30 คน เพื่อขยายผลเป็นผู้ฝึกอบรมรวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์กับครูของศูนย์อื่น ๆ ปตท.สผ. ได้จัดตั้งโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม “Sobis Pammase” โดย และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการทำฟาร์มกุ้ง เป็ด ไก่ และผึ้ง โดยแบ่งกำไรบางส่วนมาสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ SIOLA ให้ยั่งยืน

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลท้องถิ่นและ UNICEF เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีของเด็กและครอบครัว การป้องกันโรค โภชนาการ และการให้คำปรึกษาครอบครัวในหลายพื้นที่ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการฯ สนับสนุนพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ SIOLA ทั้ง 15 ศูนย์ จำนวน 3,217 คน มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพ การเรียน ความมั่นใจในตัวเอง และความคิดสร้างสรรค์

จนถึงปัจจุบันโครงการนี้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลากหลายรางวัลดังนี้

  • รางวัลแพลททินัม ประเภท Best Community Program จาก 2017 Annual Global CSR Summit & Awards ครั้งที่ 9
  • รางวัลบรอนซ์ ประเภท Innovation in Community Program จาก 2017 The Asia – Pacific Stevie Awards
  • รางวัลแพลททินัม ประเภท Best Community Program จาก 2018 Annual Global CSR Summit & Awards ครั้งที่ 10
  • รางวัลทองคำ ประเภท Best Community Program จาก 2019 Annual Global CSR Summit & Awards ครั้งที่ 11

ปตท.สผ. ได้ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้ โดยนำผลลัพธ์ทางสังคมมาคำนวณมูลค่าเป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุน ที่ใช้ไปในการดำเนินโครงการเพื่อพิจารณาว่าโครงการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเงินทุก 1 บาทที่ลงทุนไปทั้งนี้ ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้เท่ากับ 2.87 : 1