ผู้บริหารระดับสูง

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกนก อินทรวิจิตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นางนาถฤดี โฆสิตาภัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา นายสัมฤทธิ์ สำเนียงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี นายสุขสันต์ องค์วิเศษรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และ กำกับดูแล นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต นายนพดล พิณพิพัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 นายฉลองรัฐ ยะอนันต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิคองค์กรด้านธรณีศาสตร์และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม นางสาวคณิตา ศาศวัตายุผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา นายธีรพล พูนศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการมาเลเซีย ปฏิบัติงานสมทบ PTTEP Sarawak Oil Limited ตำแหน่ง Country Manager นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่ นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ G1/G2 Asset Transition นายนพดล ชินบุตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค นายสหวิชช์ วรทรัพย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ นายสมชาย เกษมล้นนภาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่ นางณัฏ โล่ห์สุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานโครงการผลิต มอบหมายให้รับผิดชอบงานโครงการภายใต้กลุ่มงานโครงการผลิต (ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม) นางสาวลดาวัลย์ เสียมหาญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานโครงการผลิต มอบหมายให้รับผิดชอบ Asset Transition Project (ด้านกฎหมายและด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) นายมนัสวีร์ เรืองเดชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง นายดิษฐพล สุทธิโอสถผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมา ให้ไปปฏิบัติงานสมทบ บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในตำแหน่ง General Manager นายปรีชา เพิ่มวัฒนชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 นายบัณฑิต พัฒนศักดิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยี นายจุฬา มานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน นายอดิศร สมาธิมานันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย นางศุภมิตรา ด่านพานิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขานุการบริษัท นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี นายธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจน์วงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร นางสาวญาณินี วจีประทับจิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ นางสาวอรชร อุยยามะพันธุ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน นายพิเชษฐ แสงจันทร์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง – ประเทศไทย นายพลศักดิ์ อภิวัฒนลังการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นาย คมสัน เตชะพานิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการร่วมทุน นาย Benjamin CHOO Choon Bonผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและxปฏิบัติงานหลุมเจาะ นางสุจินดา พลอยมนตรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาวจรูญศรี วันเกิดผลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ให้ไปปฏิบัติงานสมทบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี นางชนมาศ ศาสนนันทน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติงานสมทบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร นางสาว กาญจนันท์ ปาณานนท์รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต ปฏิบัติงานสมทบ บริษัท Garigali-PTTEPI Operating Company Sdn.Bhd. (CPOC) ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่ง General Manager นาง รัชฎา เลิศวณิชย์วัฒนารักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่ ปฎิบัติงานสมทบ PTT Global LNG Company Limited (PTTGL) ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ