ผู้บริหารระดับสูง

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางนาถฤดี โฆสิตาภัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและคาร์บอนโซลูชั่น นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืน นายสัมฤทธิ์ สำเนียงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี นายสุขสันต์ องค์วิเศษรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิดต่างประเทศ และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนกลุ่มงานโครงการผลิตต่างประเทศและบริหารโครงการร่วมทุน นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และบำรุงรักษา นางสาวคณิตา ศาศวัตายุรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ นายฉลองรัฐ ยะอนันต์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ