ผู้บริหารระดับสูง

นายพงศธร ทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลผู้จัดการใหญ่ นายกนก อินทรวิจิตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา นายสัมฤทธิ์ สำเนียงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี นายสุขสันต์ องค์วิเศษรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ นางนาถฤดี โฆสิตาภัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กรและกำกับดูแล นางณัฏ โล่ห์สุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานโครงการผลิต มอบหมายให้รับผิดชอบงานโครงการภายใต้กลุ่มงานโครงการผลิต (ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม) นายนพดล พิณพิพัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 นายฉลองรัฐ ยะอนันต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิคองค์กรด้านธรณีศาสตร์และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม นางสาวจรูญศรี วันเกิดผลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ให้ไปปฏิบัติงานสมทบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี นางสุจินดา พลอยมนตรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาวคณิตา ศาศวัตายุผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา นายธีรพล พูนศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดโครงการระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) ประเทศมาเลเซีย นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ Malaysia Asset นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ G1/G2 Asset Transition นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต และ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิต นอกชายฝั่ง – ประเทศไทย นายนพดล ชินบุตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย นางชนมาศ ศาสนนันทน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติงานสมทบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค นางสาวญาณินี วจีประทับจิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ นายดิษฐพล สุทธิโอสถผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมา ให้ไปปฏิบัติงานสมทบ บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในตำแหน่ง General Manager นายสมชาย เกษมล้นนภาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานธุรกิจใหม่ นายบัณฑิต พัฒนศักดิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยี นายสหวิชช์ วรทรัพย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ นายปรีชา เพิ่มวัฒนชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 นายมนัสวีร์ เรืองเดชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย นายจุฬา มานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน นายอดิศร สมาธิมานันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล นางศุภมิตรา ด่านพานิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ นางสาวลดาวัลย์ เสียมหาญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานโครงการผลิต มอบหมายให้รับผิดชอบ Asset Transition Project (ด้านกฎหมายและด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขานุการบริษัท นายธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจน์วงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี นางสาวอรชร อุยยามะพันธุ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน นายพลศักดิ์ อภิวัฒนลังการรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นาย คมสัน เตชะพานิชรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการร่วมทุน และ Project Head, Partex Transition Project