ผู้บริหารระดับสูง

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางนาถฤดี โฆสิตาภัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และ ทรัพยากรบุคคล นายสัมฤทธิ์ สำเนียงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี นายสุขสันต์ องค์วิเศษรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Lang Lebah Project ปฏิบัติงานสมทบบริษัท PTTEP Sarawak Oil Limited ในตำแหน่ง Lang Lebah Project Director นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตต่างประเทศ นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และบำรุงรักษา นางสาวคณิตา ศาศวัตายุรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน