ผู้บริหารระดับสูง

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางนาถฤดี โฆสิตาภัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และ กำกับดูแล นายสัมฤทธิ์ สำเนียงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี นายสุขสันต์ องค์วิเศษรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิดต่างประเทศ และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนกลุ่มงานโครงการผลิตต่างประเทศและบริหารโครงการร่วมทุน นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ นางสาวคณิตา ศาศวัตายุรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา นายฉลองรัฐ ยะอนันต์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นายธีรพล พูนศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการมาเลเซีย ปฏิบัติงานสมทบ PTTEP Sarawak Oil Limited ตำแหน่ง Country Manager นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่ นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 1 – ประเทศไทย นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค นายสมชาย เกษมล้นนภาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่ นางณัฏ โล่ห์สุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ นางสาวลดาวัลย์ เสียมหาญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตต่างประเทศ มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการมาเลเซีย (ด้านพาณิชย์ สัญญา กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์) นายมนัสวีร์ เรืองเดชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา มอบหมายให้รับผิดชอบงาน Integrated Digital Solution, การพัฒนากระบวนการ และ Competency สำหรับงานวิศวกรรม นายดิษฐพล สุทธิโอสถผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 2 – ประเทศไทย นายปรีชา เพิ่มวัฒนชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 นายบัณฑิต พัฒนศักดิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยี นายจุฬา มานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน นายอดิศร สมาธิมานันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล นางศุภมิตรา ด่านพานิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขานุการบริษัท นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี นายธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจน์วงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร นางสาวญาณินี วจีประทับจิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ นางสาวอรชร อุยยามะพันธุ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน นายพิเชษฐ แสงจันทร์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง 3 – ประเทศไทย นายพลศักดิ์ อภิวัฒนลังการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นายคมสัน เตชะพานิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการร่วมทุน นาย Benjamin CHOO Choon Bonผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ นายพีระพงศ์ ไชยลาโภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง นางสาวกาญจนันท์ ปาณานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ ปฏิบัติงานสมทบ บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company SDN. BHD. (CPOC) ในตำแหน่ง General Manager นาง ปริยฉัตร อุนคานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา นายศุภการณ์ ธนทิตย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิคองค์กรด้านธรณีศาสตร์และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม นางสุจินดา พลอยมนตรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาวจรูญศรี วันเกิดผลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ให้ไปปฏิบัติงานสมทบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี นางชนมาศ ศาสนนันทน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติงานสมทบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร นางรัชฎา เลิศวณิชย์วัฒนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติงานสมทบ PTT Global LNG Company Limited (PTTGL) ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ นาย อวิรุทธ์ สิริมังคลกิตติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ นาย อิทธิพล นาคเบญจพรรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายธุรกิจ E&P นายอนันต์ อมรประภาวัฒน์รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง-ประเทศไทย นายฐิติ ทองเย็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมา ปฏิบัติงานสมทบบริษัท PTTEP International Limited (Yangon Branch) ตำแหน่ง General Manager