ผู้บริหารระดับสูง

นายพงศธร ทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายยงยศ ครองพาณิชย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี และ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน นางประณต ติราศัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายชัชวาล เอี่ยมศิริรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Champion โครงการ Spend Smart นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร นายวุฒิพล ท้วมภูมิงามรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต นายกนก อินทรวิจิตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นางนาถฤดี โฆสิตาภัยรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ นายสุขสันต์ องค์วิเศษรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ นายอนันท์ ชลชวลิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ นายวินิตย์ หาญสมุทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายมานะ โรจน์พิบูลสถิตย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นางณัฏ โล่ห์สุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการองค์กรทั่วไปและพิธีการ นายสรสรร มิลินทสูตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ นางสาวลดาวัลย์ เสียมหาญผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ นาย ปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมาร์ ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายนพดล พิณพิพัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการสำรวจ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ นายฉลองรัฐ ยะอนันต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นางสาวจรูญศรี วันเกิดผลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี นางสุจินดา พลอยมนตรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล และ รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล นางสาว คณิตา ศาศวัตายุผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา และรักษาการตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสโครงการพัฒนาเอ็ม 3 นายธีรพล พูนศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง - ประเทศไทย กลุ่มโครงการผลิต นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย นายนพดล ชินบุตรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย นางชนมาศ ศาสนนันทน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวญาณินี วจีประทับจิตรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน นาย ดิษฐพล สุทธิโอสถรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นายสมชาย เกษมล้นนภาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานธุรกิจใหม่ นาย บัณฑิต พัฒนศักดิ์รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ นาย ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุลรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท นาย จุฬา มานนท์รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน นาย สหวิชช์ วรทรัพย์รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ นาย ปรีชา เพิ่มวัฒนารักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 3 นาย มนัสวีร์ เรืองเดชรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง