นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการอิสระ
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.วิรไท สันติประภพ
ดร.วิรไท สันติประภพ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
นายวุฒิกร สติฐิต
นายวุฒิกร สติฐิต
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
พลเอก นิธิ จึงเจริญ
พลเอก นิธิ จึงเจริญ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
 • กรรมการ
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
นายดนุชา พิชยนันท์
นายดนุชา พิชยนันท์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพงศธร ทวีสิน
นายพงศธร ทวีสิน
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร.ธงทิศ ฉายากุล
ดร.ธงทิศ ฉายากุล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน
พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
 • กรรมการ
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​
 • กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ​