Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2023
Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2023
ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2023 (Global MIKE Award 2023) จากการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่ฮ่องกง โดย The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA) บริษัท ARUP และมหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic
Green World Awards 2024
Green World Awards 2024
ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Green World Awards 2024 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับ Global Silver ประเภท Wildlife and Conversation ที่ประเทศบราซิล จากการดำเนินโครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน และได้รับคัดเลือกให้เป็น Green World Ambassador
Thailand Top Company Awards 2024
Thailand Top Company Awards 2024
ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2024 ในประเภท “อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณูปโภค” การมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รางวัล IR Magazine Awards – Southeast Asia 2023
รางวัล IR Magazine Awards – Southeast Asia 2023

ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัล จากงาน IR Magazine Forum & Awards – South East Asia 2023 ได้แก่ รางวัล Best Investor Event, รางวัล Best Use of Multimedia for IR และ รางวัล Rising Star

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดย IR Magazine เพื่อยกย่องบริษัทที่มีผลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2023
รางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2023

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023

รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ จากการสำรวจความเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

รางวัล SET Awards 2023
รางวัล SET Awards 2023

ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากงาน SET Awards 2023 ได้แก่ รางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards), รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Award of Honor), รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (SET Award of Honor: Best Investor Relations) และ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรมการเปลี่ยนก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมเป็นท่อนาโนคาร์บอน

งาน SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

รางวัล 2023 Steward Leadership 25
รางวัล 2023 Steward Leadership 25

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Steward Leadership 25 (SL25) จากการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life)

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดย Stewardship Asia Centre CLG Limited ร่วมกับ INSEAD Hoffmann Global Institute for Business and Society, WTW และหนังสือพิมพ์ The Straits Times เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจผ่านการสร้างคุณค่าด้วยการบูรณาการความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

รางวัล International Green Apple Award for Environmental Best Practice 2023
รางวัล International Green Apple Award for Environmental Best Practice 2023

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล International Green Apple Award for Environmental Best Practice 2023 ด้าน Environmental Improvement จากการดำเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดย The Green Organisation ซึ่งสนับสนุนองค์กรที่มีการดำเนินงานซึ่งสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้จริง

รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11
รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (11th NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นครั้งที่ 5

รางวัลดังกล่าว มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023
รางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Best CEO in Visionary Leadership in Sustainable Energy จากการประกาศรางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023 ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รางวัล Asian Oil & Gas Awards 2023
รางวัล Asian Oil & Gas Awards 2023

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล ESG Initiative of the Year จากเวที Asian Oil & Gas Awards ผ่านการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life)

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยนิตยสาร Asian Power เพื่อยกย่ององค์กรในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในเอเชีย ซึ่งมีการดำเนินงานที่โดดเด่น โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในปี 2566

รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023
รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ได้รับโล่เกียรติยศสาขา “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคแห่งปี 2023” ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)