พลังความร่วมมือ
เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจพลังงานสะอาด รวมทั้งพลังงานรูปแบบใหม่แห่งอนาคต โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

รู้จัก ปตท.สผ.

Top Story

PTTEP Ocean Data Platform
แหล่งข้อมูลทางทะเลไกลฝั่งของประเทศไทย ซึ่ง ปตท.สผ. พัฒนาขึ้นจากโครงการศึกษาวิจัย และการดำเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ผ่านความร่วมมือจากพันธมิตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและต่อยอดการใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเรา
ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ รวมทั้ง ส่งเสริมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเรียนรู้และต่อยอดร่วมกัน ​