ข้อมูลผู้ถือหุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
40,076
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
35,797
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
34.69

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)* 2,532,340,489 63.79
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 313,789,303 7.90
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 108,674,008 2.74
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 71,028,498 1.79
5. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด** 59,520,000 1.50
6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD–A/C GIC C 36,215,562 0.91
7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 35,184,634 0.89
8. สำนักงานประกันสังคม 29,406,877 0.74
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 18,688,040 0.47
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 11,996,572 0.30
หมายเหตุ: *กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. **ถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 100