เพราะบุคลากรคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปตท.สผ. จึงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มและต่อยอดความคิดนั้น จนสามารถนำเสนอวิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ภายใต้บริบทของอุตสาหกรรมพลังงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟัง เคารพความคิดเห็น และยอมรับความแตกต่าง เพื่อให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเติบโตพร้อมไปกับองค์กร สอดคล้องกับวัฒนธรรม “EP SPIRIT

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปตท.สผ. คำนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  การพิจารณาให้ความสำคัญทั้งความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค และทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะต่าง ๆ  ทั้งนี้ การจ้างงานมีทั้งแบบระยะสั้น (Fixed-term) และระยะยาว (Open-ended) เพื่อเข้าร่วมงานกับ ปตท.สผ. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำอื่น ๆ 

ปตท.สผ. ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในการค้นหาแหล่งพลังงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ปตท.สผ. เพื่อสร้างอนาคตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

เรียน ผู้สมัครงานทุกท่าน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้สมัครงานทุกท่านรับทราบว่าขณะนี้มีการแอบอ้างชื่อบุคลากรของฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลและใช้อีเมล์ที่คล้ายกับของ ปตท.สผ. หลอกลวงขอประวัติส่วนบุคคลหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการประสานงานการสมัครงาน

หากท่านได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว กรุณาอย่าส่งประวัติส่วนบุคคลหรือทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ เนื่องจาก ปตท.สผ. ไม่มีนโยบายในการสรรหาทรัพยากรบุคคลในลักษณะดังกล่าวข้างต้น และขอความกรุณาแจ้งกลับมาที่ recruit@pttep.com เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป