วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทและข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง