แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
PTTEP
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อมูลย้อนหลังแบบฟอร์ม 56-1 One Report รายงานประจำปี และแบบฟอร์ม 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานความยั่งยืน 2565
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานความยั่งยืน 2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานความยั่งยืน 2563
Financial Report 2020
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
รายงานความยั่งยืน 2562
Financial Report 2019
แบบ 56-1 ประจำปี 2562