วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

Energy partner of choice through competitive performance and innovation for long-term value creation

เพิ่มเติม

ธุรกิจของเรา

ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พลังงานสะอาด และพลังงานแห่งอนาคต

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจทั้งการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจพลังงานสะอาด รวมทั้งพลังงานรูปแบบใหม่แห่งอนาคต โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม”

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มี “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.” เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ เป็นวิถีชี้นำในการดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับประโยชน์ตามส่วนด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป


EP Net Zero 2050

ปตท.สผ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

ผ่านการวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แนวคิด EP Net Zero 2050 โดยตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 สอดคล้องกับทิศทางของโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายของประเทศไทยที่ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในการประชุม COP26

เพิ่มเติม

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ รวมทั้ง ส่งเสริมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเรียนรู้และต่อยอดร่วมกัน

เพิ่มเติม


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2023
Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2023
Green World Awards 2024
Green World Awards 2024
Thailand Top Company Awards 2024
Thailand Top Company Awards 2024
รางวัล IR Magazine Awards – Southeast Asia 2023
รางวัล IR Magazine Awards – Southeast Asia 2023
รางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2023
รางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2023
รางวัล SET Awards 2023
รางวัล SET Awards 2023
รางวัล 2023 Steward Leadership 25
รางวัล 2023 Steward Leadership 25
รางวัล International Green Apple Award for Environmental Best Practice 2023
รางวัล International Green Apple Award for Environmental Best Practice 2023
รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11
รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11
รางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023
รางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023