Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

7 มี.ค.
2561
การถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลอินโดนีเซียจากเหตุการณ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล
23 ก.พ.
2561
ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
16 ก.พ.
2561
งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
1 ก.พ.
2561
การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
1 ก.พ.
2561
ผลการประมูลแปลงสำรวจในประเทศเม็กซิโก
31 ม.ค.
2561
การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกช
26 ม.ค.
2561
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26 ม.ค.
2561
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
26 ม.ค.
2561
งบการเงินฉบับก่อนตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
5 ม.ค.
2561
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
29 ธ.ค.
2560
การปิดบริษัท PTTEP MEA Limited
20 ธ.ค.
2560
การต่อสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท.