Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

25 ก.พ.
2564
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
23 ก.พ.
2564
การค้นพบก๊าซธรรมชาติในโครงการซาราวักเอสเค 417 นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
16 ก.พ.
2564
การเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย-แปลงเอช
16 ก.พ.
2564
งบการเงินฉบับตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
15 ก.พ.
2564
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
15 ก.พ.
2564
การเลือกตั้งประธานกรรมการ
10 ก.พ.
2564
ผลการเจาะหลุมประเมิน Lang Lebah-2 ในโครงการซาราวักเอสเค 410 บี
1 ก.พ.
2564
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและประธานกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการใหม่
1 ก.พ.
2564
การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ในโครงการ Oman Block 61 ในรัฐสุลต่านโอมาน จากบริษัท BP Exploration (Epsilon) Limited
28 ม.ค.
2564
งบการเงินฉบับก่อนตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563
28 ม.ค.
2564
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
30 ธ.ค.
2563
ปตท.สผ. ได้รับอนุมัติสิทธิ์การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในเมียนมา (Integrated Domestic Gas to Power Project)