Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

1 มิ.ย.
2565
การเริ่มผลิตน้ำมันในโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
17 พ.ค.
2565
การขายสัดส่วนการลงทุนในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
29 เม.ย.
2565
การยุติการลงทุนในโครงการเยตากุน ประเทศเมียนมา
28 เม.ย.
2565
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
20 เม.ย.
2565
การลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบ ในโครงการ จี 1/61 และ จี 2/61 และการเป็นผู้ลงทุนเพียงผู้เดียว ในโครงการ จี 1/61
5 เม.ย.
2565
การเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 12,000 ล้านบาท ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
1 เม.ย.
2565
การปิดบริษัทPartex Services Portugal – Serviços para a Indústria Petrolífera, S.A. (PSP)
31 มี.ค.
2565
การปิดบริษัท PTTEP Sadang Limited
29 มี.ค.
2565
การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
28 มี.ค.
2565
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
23 มี.ค.
2565
การชนะประมูลแปลงสำรวจ SB412 ในประเทศมาเลเซีย
14 มี.ค.
2565
การเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการในโครงการยาดานา ประเทศเมียนมา