Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

1 เม.ย.
2562
การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
29 มี.ค.
2562
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
21 มี.ค.
2562
การลงทุนในโครงการสำรวจปิโตรเลียม PM407 และ PM415 ในประเทศมาเลเซีย
21 มี.ค.
2562
การเข้าซื้อบริษัทในเครือ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย
19 มี.ค.
2562
การเริ่มพัฒนาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย
8 มี.ค.
2562
ผลการเจาะหลุม Orchid-1 ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
27 ก.พ.
2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า
25 ก.พ.
2562
การลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61
20 ก.พ.
2562
ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
20 ก.พ.
2562
งบการเงินฉบับตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม
15 ก.พ.
2562
การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท APICO LLC ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม
30 ม.ค.
2562
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562