ผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการ“การกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “จริยธรรมธุรกิจ” ของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง จึงให้หน่วยงานที่เป็นกลางจากภายนอกทำการประเมินทุกปี เพื่อนำผลไปปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบอย่างทั่วถึง

  • ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021) จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 สัญลักษณ์ หรือ “ระดับดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินต่อเนื่องมาตั้งแต่การประเมินครั้งแรกในปี 2544
  • ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามเกณฑ์ ASEAN CG SCORECARD 2562/2563 โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัล ASEAN Top 20 PLCs และรางวัล ASEAN Asset Class PLCs

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลต่างๆ ที่ยืนยันมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยสามารถดูรางวัลความสำเร็จอื่น ๆ คลิกที่นี่