ผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการ“การกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “จริยธรรมธุรกิจ” ของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง จึงให้หน่วยงานที่เป็นกลางจากภายนอกทำการประเมินทุกปี เพื่อนำผลไปปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบอย่างทั่วถึง

  • ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับใน
    “ระดับดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน
  • ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามเกณฑ์ ASEAN CG SCORECARD 2556/2557 โดย ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับเป็น 17 บริษัทจดทะเบียนแรกของกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด (เกินกว่า 90 คะแนน) ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลต่างๆ ที่ยืนยันมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (SET Award of Honor: Top Corporate Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนี้ถึง 10 ครั้งระหว่างปี 2546 – 2557

ดูรางวัลความสำเร็จอื่นๆ คลิกที่นี่