ความสำเร็จองค์กร

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยและความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่เข้าไปลงทุน

ปตท.สผ. ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2528 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2536 มีทุนจดทะเบียน 3,969,985,400 บาท ด้วยพันธกิจในการเป็นบริษัทพลังงานของประเทศไทยพร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมให้กับพันธมิตร ปตท.สผ. ได้ขยายการลงทุนในโครงการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมไปกว่า 50 โครงการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่นอกเหนือจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยมุ่งเน้นพลังงานรูปแบบใหม่ของอนาคต นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและการเติบโตในอนาคต

ในการดำเนินธุรกิจ ปตท.สผ. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน และสนับสนุนเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย โดยได้กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050) ด้วยแนวคิด EP Net Zero 2050   และยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน