รายชื่อบริษัทย่อย

Carigali - PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad (CPOC) close | open
ที่ตั้ง : Malaysia
ที่อยู่ : Tower 2, level 8, PETRONAS Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre 50088 Kuala Lumpur, Malaysia Phone: (603) 2782-2555 Fax: (603) 2713-9877
จำนวนหุ้น : นสามัญ 350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย
Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. (Mungalalu) close | open
Natuna 2 B.V. (Natuna) close | open
Troughton Island Pty Ltd (Troughton) close | open
ที่ตั้ง : ออสเตรเลีย
ที่อยู่ : Level 1, 40 Cavenagh St, Darwin, Northern Territory, Australia โทรศัพท์: (61) 8-8922-0930 โทรสาร: (61) 8-8922-0910
จำนวนหุ้น : หุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญออสเตรเลีย
บริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี่ เคนยา จำกัด (ซีอีเคแอล) close | open