รายชื่อบริษัทย่อย

บริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี่ เคนยา จำกัด (ซีอีเคแอล) close | open
บริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (โคฟ) close | open
บริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี่ โมซัมบิก โรมูวา ออนชอร์ จำกัด (ซีอีเอ็มอาร์โอแอล) close | open
บริษัท โคฟ เอนเนอร์ยี่ อีส แอฟริกา จำกัด (ซีอีอีเอแอล) close | open
บริษัท เจวี มารีน จำกัด (เจวี มารีน) close | open