วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

"Energy Partner of Choice" through Competitive Performance and Innovation for Long-term Value Creation

พันธกิจ

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ค่านิยมองค์กร