วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

"Energy Partner of Choice" through Competitive Performance and Innovation for Long-term Value Creation

พันธกิจ

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ค่านิยมองค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Execute and Expand)

ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจตาม "กลยุทธ์การดำเนินการ (EXECUTE) และกลยุทธ์การขยายธุรกิจ (EXPAND) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และรองรับความท้าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต


Execute Expand
สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปัจจุบัน โดยเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก รวมถึงผลักดันการพัฒนาโครงการหลักในต่างประเทศให้เริ่มผลิตได้ตามแผนที่วางไว้
มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง (Coming-home)
ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวแบบครบวงจร
ดำเนินโครงการบงกช โครงการเอราวัณ และโครงการใหม่จากการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
มองหาโอกาสการลงทุนในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance:)
 
แสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ ปตท.สผ. รวมถึงการลงทุนในสายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas to Power) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งก๊าซธรรมชาติที่บริษัทมีการดำเนินการอยู่แล้ว และการลงทุนในภาคธุรกิจใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น