วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม"Energy Partner of Choice” through Competitive Performance and Innovation for Long-term Value Creationปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

กลยุทธ์และเป้าหมายบริษัท (EXPAND & EXECUTE)

ปตท.สผ. ได้ปรับกลยุทธ์ของบริษัทเป็น EXPAND และ EXECUTE เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และรองรับความท้าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต

 

 

ค่านิยมองค์กร