คณะกรรมการบริษัท

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ นายอัชพร จารุจินดากรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบลรองประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน. กรรมการบรรษัทภิบาล พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐกรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง นายทวารัฐ สูตะบุตรกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ นายพชร อนันตศิลป์กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายอธิคม เติบศิริกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์กรรมการ นายพงศธร ทวีสินกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่