คณะกรรมการบริษัท

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัยประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบลรองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ นายพชร อนันตศิลป์กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายอธิคม เติบศิริกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์กรรมการ นายวิรไท สันติประภพกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาทกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาสกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ