คณะกรรมการบริษัท

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัยประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์กรรมการ นายวิรไท สันติประภพกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาสกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ นายวุฒิกร สติฐิตกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง พลเอก นิธิ จึงเจริญกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นายดนุชา พิชยนันท์กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟูกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายพงศธร ทวีสินกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายธงทิศ ฉายากุลกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ พลเรือเอกปกครอง มนธาตุผลินกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ