การทำงานใน ปตท.สผ.

ปตท. สผ. เชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ จึงมุ่งเน้นการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยการดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาความรู้ของตนเองโดยการใช้ระบบพัฒนาศักยภาพของพนักงานและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก รวมถึงการสนับสนุนให้พนักงานสามารถรักษาสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงานนอกจากนั้น บริษัทยังเน้นการสื่อสารแบบสองทางเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท โดยรวบรวมความคิดเห็นต่างๆของพนักงานมาใช้ปรับปรุงระบบงานและสวัสดิการสำหรับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร คลิก >>