“ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life)

...เพราะพื้นที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่ของ ปตท.สผ. อยู่ในทะเล ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ต้องช่วยกันดูแลและปกป้อง”…
อ่านต่อ

ข่าวความเคลื่อนไหว

ความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าร่วมและเติบโตไปพร้อม ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งไปสู่การเป็น "Energy Partner of Choice"...
>อ่านต่อ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ครอบคลุมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน อ่านต่อ >