Menu

ใบรับรองความถูกต้องของการรายงาน

การประกาศยืนยันความชัดเจนและถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูลตามความจริงที่เชื่อถือได้โดยรับรองจากหน่วยงานภายนอก

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้มีความชัดเจนและถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลความจริงที่เชื่อถือได้ และกำหนดให้มีการขอคำรับรองจากหน่วยงานภายนอก (External Assurance) สำหรับรายงานความยั่งยืนประจำปี และเว็บไซต์ ปตท.สผ. หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 ได้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลความยั่งยืนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนระหว่างหญิงกับชาย ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการรายงานความยั่งยืนจากสถาบัน KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. หรือ KPMG ซึ่งไม่มีการขัดกันกับผลประโยชน์ระหว่างทั้งสองบริษัทแต่อย่างใด โดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ใน รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดอย่างเป็นอิสระ