Menu

ใบรับรองความถูกต้องของการรายงาน

การประกาศยืนยันความชัดเจนและถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูลตามความจริงที่เชื่อถือได้โดยรับรองจากหน่วยงานภายนอก

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้มีความชัดเจนและถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลความจริงที่เชื่อถือได้ และกำหนดให้มีการขอคำรับรองจากหน่วยงานภายนอก (External Assurance) สำหรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) / ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืน ของ ปตท.สผ. และเว็บไซต์ ปตท.สผ. หัวข้อ ความยั่งยืน โดยในปี 2567 ได้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลความยั่งยืนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านห่วงโซ่อุปทาน ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการรายงานความยั่งยืนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด หรือ KPMG ซึ่งไม่มีการขัดกันกับผลประโยชน์ระหว่างทั้งสองบริษัทแต่อย่างใด โดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ใน รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดอย่างเป็นอิสระ