โครงการนักศึกษาฝึกงาน

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566close | open

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

คุณสมบัติ 

 1. นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาต่างๆ เช่น ธรณีศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน รัฐศาสตร์ โลจิสติกส์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC / TOEFL / IELTS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
2 ขั้นตอนง่ายๆ

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม Microsoft Forms คลิก
 2. กรอกข้อมูลเบื้องต้นและแนบเอกสารได้ที่ PTTEP Careers Website
  1. ประวัติส่วนตัว (Resume) ในรูปแบบ PDF เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟล์ Resume_Name Surname_University 
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษาล่าสุด (Transcript) ในรูปแบบ PDF เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟล์ Transcript_Name Surname_University 

*ผู้สมัครต้องดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนให้ครบเพื่อมีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

ขั้นตอนและช่วงเวลาการคัดเลือก
ระยะเวลาสมัคร: 3 - 31 ตุลาคม 2565
สอบข้อเขียน: พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
สอบสัมภาษณ์: มกราคม 2566 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาการฝึกงาน: 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ

 1. ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านทาง PTTEP Career Facebook และนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอีเมลเป็นรายบุคคลด้วย
 2. ปตท.สผ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของนิสิต-นักศึกษาตามความเหมาะสม

ติดต่อเรา  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Internship@pttep.com