35 Years Journey of PTTEP

อ่านต่อ

ก้าวสู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ARV

อ่านต่อ

เรียนรู้... อนุรักษ์ไม่ให้ปูสูญทะเล

แม่ปูไข่เพียงหนึ่งตัว อาจให้ไข่ปูเกือบ 2 ล้านฟอง แทนการขายแม่ปูไข่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านแยกไข่ปู นำมาเพาะฟักขยายประชากรปู...

อ่านต่อ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปตท.สผ. ดำเนินการธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อนำพาให้บรรลุเป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม”
>อ่านต่อ
ปตท.สผ. “งดรับของขวัญ” ปตท.สผ. แจ้งความคืบหน้ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับบริษัท โรลส์-รอยซ์