35 Years Journey of PTTEP

อ่านต่อ

ก้าวสู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ARV

อ่านต่อ

เรียนรู้... อนุรักษ์ไม่ให้ปูสูญทะเล

แม่ปูไข่เพียงหนึ่งตัว อาจให้ไข่ปูเกือบ 2 ล้านฟอง แทนการขายแม่ปูไข่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านแยกไข่ปู นำมาเพาะฟักขยายประชากรปู...

อ่านต่อ

เกี่ยวกับ ปตท.สผ.

ความเป็นมา

ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศ และประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้งสามารถนำเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย
>อ่านต่อ
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562