Menu

เงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลclose | open

หากไม่มีความจำเป็นอันใด คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  

การประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดclose | open
การประกาศจ่ายเงินปันผล – สำหรับข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 

 

บาท / หุ้น

วันที่จ่าย

วันประกาศจ่าย

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)

6 เดือนแรกของปี 2566 4.25 29 สิงหาคม 2566 31 กรกฎาคม 2566 15 สิงหาคม 2566
6 เดือนหลังของปี 2566 5.25 22 เมษายน 2567 30 มกราคม 2567 19 กุมภาพันธ์ 2567
รวม 9.50      

 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังclose | open

 
ปีบาท / หุ้นวันที่ชำระเงิน
2566 9.50 (4.25+5.25)  29 สิงหาคม 2566/
22 เมษายน 2567
2565 9.25 (4.25+5.00) 26 สิงหาคม 2565/
24 เมษายน 2566
2564 5.00 (2.00+3.00) 27 สิงหาคม 2564/
18 เมษายน 2565
2563 4.25 (1.50+2.75) 28 สิงหาคม 2563/
26 เมษายน 2564
2562 6.00 (2.25+3.75) 23 สิงหาคม 2562/
11 เมษายน 2563
2561 5.00 (1.75+3.25) 24 สิงหาคม 2561/
11 เมษายน 2562
2560 4.25 (1.50+2.75) 25 สิงหาคม 2560/
12 เมษายน 2561
2559 3.25 (0.75+2.50) 25 สิงหาคม 2559/
10 เมษายน 2560
2558 3.00 (1.00+2.00) 21 สิงหาคม 2558/ 
11เมษายน 2559
2557 4.50 (3.00+1.50) 22 สิงหาคม 2557/
9 เมษายน 2557
2556 6.00 (3.00+3.00) 23 สิงหาคม 2556/
9 เมษายน 2557
2555 5.80 (2.80+3.00) 22 สิงหาคม 2555/
9 เมษายน 2556
2554 5.40 (2.61+2.79) 29 สิงหาคม 2554/
9 เมษายน 2555
2553 5.03 (2.55+2.48) 30 สิงหาคม 2553/
18 เมษายน 2554
2552 2.68 (1.48+1.20) 28 สิงหาคม 2552/
9 เมษายน 2552
2551 5.42 (2.86 + 2.56) 29 สิงหาคม 2551/
10 เมษายน 2552
2550 3.28 (1.61 + 1.67) 27 สิงหาคม 2550/
11 เมษายน 2551
2549* 3.21 (1.71 + 1.50) 28 สิงหาคม 2549/
11 เมษายน 2550
2548 13.50 (5.50 + 8.00) 29 สิงหาคม 2548/
19 เมษายน 2549
2547 9.00 19 เมษายน 2548
2546 6.75 7 พฤษภาคม 2547
2545 6.75 9 พฤษภาคม 2546
2544 6.00 17 พฤษภาคม 2545
2543** 3.00 23 พฤษภาคม 2544
2542*** 1.50 25 พฤษภาคม 2543
หมายเหตุ

* มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 1 บาท/หุ้น (2549- 2560)
** มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 5 บาท/หุ้น (2543- 2548)
*** มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 10 บาท/หุ้น