Menu

นโยบายและคู่มือปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายความยั่งยืน

ปตท.สผ. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่นยืนตามกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework)  และวิสัยทัศน์ “Energy Partner of Choice” ของบริษัท โดยมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและสามารถรับมือต่อความท้าทายต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย   โดย ปตท.สผ. มีนโยบาย ดังนี้

ผลักดันการดำเนินงานภายในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี 2593 ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครอบคลุม Scope 1 และ Scope 2 ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

มุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจร และขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถและฐานความรู้องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

มุ่งมั่นในการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การพัฒนานวัตกรรม และการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ (Zero Incident Organization)

มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาชุมชนสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อชดเชยคาร์บอนผ่านโครงการปลูกป่า และโครงการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับคาร์บอนโดยมหาสมุทรและระบบนิเวศน์ชายฝั่ง (บลูคาร์บอน)

ปตท.สผ. คาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ตลอดจนบริษัทย่อย ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนทางธุรกิจ แสดงเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายด้านความยั่งยืนอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการเคารพในด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ และมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนต่อไป

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
20 มกราคม 2566

คู่มือปฏิบัติด้านความยั่งยืน

ปตท.สผ. ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติด้านความยั่งยืน (มีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น) เพื่อสื่อสารความคาดหวังและเป้าหมายด้านความยั่งยืน เอกสารนี้ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืนภายในองค์กรเพื่อให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ปตท.สผ. หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทในเครือ คู่ค้า ผู้ค้าและบริษัทร่วมทุน เพื่อสร้างความเข้าใจด้านความยั่งยืนที่ตรงกัน และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ประเด็นด้านความยั่งยืนในการปฏิบัติการและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง