Menu

การจัดการของเสีย

กลยุทธ์และเป้าหมายการจัดการของเสีย

บริษัทจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทตามข้อกำหนดและกฎหมายของประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการของเสียตามลำดับขั้น โดยให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงการเกิดของเสียที่แหล่งกำเนิด โดยการไม่ทำให้เกิดของเสีย (Remove) และลดปริมาณการเกิดของเสีย (Reduce) เป็นลำดับแรก จากนั้นจึงมุ่งเน้นการพัฒนาสู่การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการนำวัสดุมีค่าหรือพลังงานกลับคืน (Recovery) ซึ่งทำให้เกิดการนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยการออกแบบกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการในทุก ๆ กิจกรรมหรือในพื้นที่ปฏิบัติการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และพิจารณาวิธีการบำบัดเพื่อลดความเป็นอันตราย (Treat) และการกำจัดของเสีย (Disposal) เป็นลำดับสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่การปราศจากของเสียอันตราย (เมื่อเป็นไปได้และยกเว้นของเสียที่วิธีการฝังกลบเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด) ของเสียอุตสาหกรรม และของเสียทั้งหมดซึ่งกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบภายในปี 2563 ปี 2568 และปี 2573 ตามลำดับ โดยบริษัทได้บรรลุเป้าหมายที่จะไม่นำของเสียอันตรายไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบในปี 2563 และยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การจัดการของเสีย

นอกจากการปฏิบัติตามหลักการจัดการของเสียข้างต้นแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของเสียของบริษัทให้มีมาตรฐานสูงกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย บริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการของเสียให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงศึกษาค้นคว้าเพื่อเปลี่ยนของเสียให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งนับเป็นโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งชุมชนและภาครัฐอีกด้วย โดยบริษัทมีโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น การนำเศษดินเศษหินที่เป็นของเสียหลักซึ่งเกิดจากการเจาะหลุมปิโตรเลียม (Drill Cuttings) มาพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุทดแทนในการทำอิฐบล็อคสำหรับปูพื้นและทำถนนทดลอง การนำทรายจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมไปผลิตซีโอไลต์ (Produced Sand Waste Conversion to Zeolite) การเคลื่อนย้ายส่วนบนของแท่นหลุมผลิตไปติดตั้งที่แท่นหลุมผลิตใหม่ของแหล่งผลิตอาทิตย์ (Wellhead Platform Topside Reuse at Arthit) เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการของเสียภายในพื้นที่โครงการของบริษัท รวมถึงบริษัทผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท และยังเป็นการช่วยให้บริษัทผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่และกระบวนการในการจัดการของเสียให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย

บริษัทยังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานในต่างจังหวัด โดยได้นำหลักการของสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร ของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี