PTTEP 35th Anniversary

Energy Partner of Choice

คลิกเพื่อชม MV: ไปให้สุดขอบฟ้า

อ่านต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติของนักลงทุนสัมพันธ์

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ปตท.สผ. มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน
>อ่านต่อ
PTTEP at a Glance PTTEP 101 ตอนที่ 1 : กว่าจะมาเป็นกำไรสุทธิ (Net Income)