คณะกรรมการบริษัท

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัยประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบลรองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ นายพชร อนันตศิลป์กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์กรรมการ นายวิรไท สันติประภพกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาทกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาสกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายวุฒิกร สติฐิตกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง พลโท นิธิ จึงเจริญกรรมการอิสระ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ