คณะกรรมการบริษัท

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัยประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิรไท สันติประภพกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาสกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ นายวุฒิกร สติฐิตกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง พลเอก นิธิ จึงเจริญกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นายดนุชา พิชยนันท์กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟูกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายพงศธร ทวีสินกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร.ธงทิศ ฉายากุลกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ พลเรือเอกปกครอง มนธาตุผลินกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร.คงกระพัน อินทรแจ้งกรรมการ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ