คณะกรรมการบริษัท

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัยประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์กรรมการ นายวิรไท สันติประภพกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาสกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ นายวุฒิกร สติฐิตกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง พลเอก นิธิ จึงเจริญกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ