คณะกรรมการบริษัท

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัยประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบลรองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐกรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์กรรมการ นายวิรไท สันติประภพกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาทกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาสกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ นายวุฒิกร สติฐิตกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง พลโท นิธิ จึงเจริญกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ