คณะกรรมการบริษัท

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัยประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ นายอัชพร จารุจินดากรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบลรองประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐกรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษมกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ นายพชร อนันตศิลป์กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายอธิคม เติบศิริกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์กรรมการ นายวิรไท สันติประภพกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาทกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุลกรรมการ