Menu

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ

กลยุทธ์และเป้าหมายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และได้พิจารณาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศทั้งหมดรวมอยู่ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยเน้นการส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมาย ดังนี้

 • ไม่ดำเนินงานในพื้นที่มรดกโลกตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) และไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียสุทธิ (No-Net Loss) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้มครองประเภท 1-4 ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature – IUCN) ภายในปี 2587
 • การสร้างมูลค่าเชิงบวก (Net Positive Impact) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศทางทะเล (Ocean Biodiversity & Ecosystem Services (BES) Value) ในพื้นที่ปฏิบัติการนอกชายฝั่งในประเทศไทยภายในปี 2568 และพื้นที่ปฏิบัติการนอกชายฝั่งทั้งหมดภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับมูลค่าในปีฐาน 2562
 • ไม่ตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่า*สำหรับโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

*พื้นที่ป่า ตามคำนิยามขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations) หมายถึง ป่าธรรมชาติและป่าปลูกที่มีพื้นที่มากกว่า 0.5 เฮกแตร์ และพื้นที่ทรงพุ่มปกคลุมมากกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ โดยเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้หนาแน่นหรือขาดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งต้นไม้ควรมีความสูงไม่ต่ำกว่า 5 เมตร

ความมุ่งมั่นของบริษัทครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ที่จะให้คู่ค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม (Tier 1 & Non-tier 1 Suppliers) รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในพื้นที่ขอบเขตการดำเนินงานของ ปตท.สผ. เช่นเดียวกับเจตนารมณ์ของ ปตท.สผ. ที่ได้ประกาศไว้

เพื่อให้การดำเนินงานตามเป้าหมายเรื่องการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ (Biodiversity and Ecosystem Services Management Guideline) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (A Guide to Developing Biodiversity Action Plans for the Oil and Gas Sector) ของ IPIECA และ Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources ของ International Finance Corporation (IFC) และได้มีการนำไปปฏิบัติในทุกพื้นที่โครงการของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 โดยในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ บริษัทได้ยึดถือหลักการตามลำดับขั้นของการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation Hierarchy) ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้:

 • ประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในแต่ละระยะโครงการ
 • พัฒนาแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
 • นำแผนปฏิบัติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan) ไปใช้ในการดำเนินงานของโครงการ
 • ตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ
 • พิจารณาชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพตามลำดับความสำคัญในกรณีที่ยังมีผลกระทบเหลืออยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

ในปี 2563 บริษัทได้นำแนวทางของการประเมินผลกระทบสุทธิ (Net Impact Evaluation) ในรูปแบบมูลค่าทางการเงิน มาใช้ในการประเมินผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งได้จัดทำค่าผลกระทบอ้างอิงหรือผลกระทบพื้นฐาน (Baseline Impact) ที่ปีฐาน 2562 เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการในอนาคตต่อไป โดยในปี 2564 บริษัทมีความคืบหน้าร้อยละ 29.5 ในเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเชิงบวก (Net Positive Impact) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศทางทะเลในประเทศไทยให้ได้ภายในปี 2568 โดยตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละปีเทียบกับปีฐานที่ 2562 ประเมินจากขนาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและค่าความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศต่อพื้นที่ ตามวิธีของ Convention on Biological Diversity (CBD) ภายใต้แนวทางของ Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

นับตั้งแต่บริษัทได้ประกาศเป้าหมายที่จะไม่ตัดต้นไม้ในพื้นที่ป่าสำหรับโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา บริษัทไม่มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่ป่า ซึ่งทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าที่ประกาศไว้และสอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมายต่าง ๆ โดยมีการตรวจประเมินและติดตามตรวจสอบความสอดคล้องโดยหน่วยงานภายในและภายนอก และเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องต่อเป้าหมายบริษัทของคู่ค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม (Tier 1 & Non-tier 1 Suppliers) รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำจริยธรรมการดำเนินงานเพื่อผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ และจะตรวจสอบความสอดคล้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความตะหนักของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดการและบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น

 • IPIECA-IOGP Biodiversity and Ecosystem Services Working Group (BESWG) และ UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการบริการของระบบนิเวศในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางทะเลเพื่อความยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้สำหรับชุมชนใน 17 จังหวัดรอบพื้นที่อ่าวไทยที่บริษัทได้มีการดำเนินงาน เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 10 ปี
 • สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หน่วยงานอนุมัติอนุญาตการจัดทำปะการังเทียม และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดทำปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียมในอ่าวไทย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างความยั่งยืนของมหาสมุทร เพื่อร่วมมือโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการประเด็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ และระดับสากล โดยเฉพาะในโครงการประเภทตรวจติดตามสุขภาพของมหาสมุทรและความหลากหลายทางชีวภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ โดยได้ผนวกไว้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทุกโครงการ รวมถึงจัดให้มีแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan - BAP) ในโครงการที่มีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง โดยแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการสูญเสียของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงป้องกันและฟื้นฟูการบริการทางระบบนิเวศที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของบริษัท

ผลจากการทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศในปี 2564 พบว่า ไม่มีโครงการใดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพแบบสมัครใจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในระดับกลางจนเสร็จสมบูรณ์ และจัดการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ความเสี่ยงระดับกลาง