Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

21 มี.ค.
2562
การลงทุนในโครงการสำรวจปิโตรเลียม PM407 และ PM415 ในประเทศมาเลเซีย
21 มี.ค.
2562
การเข้าซื้อบริษัทในเครือ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย
19 มี.ค.
2562
การเริ่มพัฒนาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย
8 มี.ค.
2562
ผลการเจาะหลุม Orchid-1 ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
27 ก.พ.
2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า
25 ก.พ.
2562
การลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61
20 ก.พ.
2562
ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
20 ก.พ.
2562
งบการเงินฉบับตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม
15 ก.พ.
2562
การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท APICO LLC ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม
30 ม.ค.
2562
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
30 ม.ค.
2562
การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
30 ม.ค.
2562
งบการเงินฉบับก่อนตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561