Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

21 พ.ค.
2564
การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท แอโรสกาย (ประเทศไทย) จำกัด
19 พ.ค.
2564
การค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในแปลงเอสเค 438 นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
5 พ.ค.
2564
การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
28 เม.ย.
2564
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
26 เม.ย.
2564
การประกาศหยุดดำเนินการก่อสร้างด้วยเหตุสุดวิสัย(Force Majeure) ในโครงการ Mozambique LNG จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เมือง Palma ประเทศโมซัมบิก
9 เม.ย.
2564
การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
8 เม.ย.
2564
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
30 มี.ค.
2564
การค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในโครงการซาราวักเอสเค 405บี นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
29 มี.ค.
2564
ความสำเร็จในการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ในโครงการ Block 61 ในรัฐสุลต่านโอมาน จาก บริษัท BP Exploration (Epsilon) Limited
19 มี.ค.
2564
การตัดสินของศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย กรณีกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียฟ้องร้องจากเหตุการณ์มอนทารา
25 ก.พ.
2564
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
23 ก.พ.
2564
การค้นพบก๊าซธรรมชาติในโครงการซาราวักเอสเค 417 นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย