Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

1 ก.ย.
2565
การขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL)
31 ส.ค.
2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
15 ส.ค.
2565
การดำเนินการซ่อมแซมรอยรั่วที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการซอติก้า ประเทศเมียนมา เสร็จสิ้น
5 ส.ค.
2565
การผนวกรวมสัญญาแบ่งปันผลผลิตโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJDA)
1 ส.ค.
2565
เหตุการณ์รอยรั่วที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการซอติก้า ในประเทศเมียนมา
1 ส.ค.
2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2565
1 ส.ค.
2565
การค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1 ส.ค.
2565
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
15 ก.ค.
2565
การปิดบริษัท PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH)
1 มิ.ย.
2565
การเริ่มผลิตน้ำมันในโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
17 พ.ค.
2565
การขายสัดส่วนการลงทุนในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
29 เม.ย.
2565
การยุติการลงทุนในโครงการเยตากุน ประเทศเมียนมา