Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

9 พ.ย.
2561
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2561
29 ต.ค.
2561
การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
29 ต.ค.
2561
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
25 ต.ค.
2561
งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
3 ต.ค.
2561
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
25 ก.ย.
2561
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
21 ก.ย.
2561
การจัดตั้งบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด
19 ก.ย.
2561
การจัดตั้งบริษัท PTTEP MENA Limited
17 ก.ย.
2561
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
14 ก.ย.
2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
12 ก.ย.
2561
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
9 ส.ค.
2561
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2561