ปตท.สผ. สำนักงานใหญ่

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 19-36 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 66 (0) 2537-4000
แฟกซ์: 66 (0) 2537-4444
เว็บไซต์: www.pttep.com

ประเภทธุรกิจ:
Petroleum Exploration and Production, and investment in related business

เลขทะเบียนบริษัท:
0107535000206 (Previously was Bor Mor Jor. 53)


จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย :
3,969,985,400 หุ้น, 1 บาทต่อหุ้น

ทุนจดทะเบียน :
3,969,985,400 บาท, จำนวน 3,969,985,400 หุ้น, 1 บาทต่อหุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
3,969,985,400 บาท