คณะกรรมการ ปตท.สผ. กำหนดให้มี “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.” เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ เป็นวิถีชี้นำในการดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับประโยชน์ตามส่วนด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป