ข่าวและประกาศ

ปตท.สผ. “งดรับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในทุกโอกาส

14 ธ.ค. 2561

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ ปตท.สผ. ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการงดการมอบของขวัญ รวมถึงการเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคลากรของ ปตท.สผ. และการสนับสนุนให้ ปตท.สผ. มุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) อย่างเคร่งครัด ซึ่ง ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าจะทำให้การดำเนินการของ ปตท.สผ. โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ปตท.สผ. ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่านมา ณ โอกาสนี้