Menu

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นผลมาจากการศึกษาข้อมูลความต้องการตลาดแรงงานและการหารือร่วมกับ Skill Training Center ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พบว่าขาดแคลนช่างฝีมือด้านช่างเชื่อม และช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปตท.สผ. จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานขึ้นในปี 2558 เพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือป้อนสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและต่างประเทศ 

โดยในระยะที่ 1 (ปี 2558-2560) ปตท.สผ. ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารและจัดหาอุปกรณ์ รวมถึงจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการจัดอบรมช่างเชื่อม และช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 613 คน นอกจากการฝึกอบรมแล้ว บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนการวัดระดับฝีมือแรงงาน National Skills Standards Authority (NSSA) ในปี 2560 ปตท.สผ. ได้เพิ่มการสนับสนุนการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าอีกหนึ่งสาขา 

ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการจนถึงปัจจุบัน โครงการนี้สามารถพัฒนาแรงงานฝีมือด้านเทคนิคเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเมียนมาแล้วจำนวน 1,211 คน มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมสะสมกว่า 181,650 ชั่วโมง ช่างเทคนิคจากโครงการนี้ ผ่านมาตราฐานการ วัดระดับฝีมือแรงงาน (NSSA) แล้วจำนวน 483 คน มีการจ้างงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประกอบธุรกิจส่วนตัวประมาณร้อยละ 60 โดยที่ในอนาคตอาจมีการจ้างงานแรงงานฝีมือด้านเทคนิคเหล่านี้มาทำงานให้กับ ปตท.สผ. อีกด้วย