คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
อายุ : 52
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 3 เม.ย. 2566

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • มกราคม 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • 2565 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Economics /Macroeconomics and International Finance, Claremont Graduate University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Economics /Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2558 – 5 เมษายน 2566 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   
 • 2561 – 2565 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 • 2561 – 2563 ประธานกรรมการ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2561 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • 2558 – 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • 2558 – 2561 กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • 2558 – 2561 กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์
 • 2558 – 2561 กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

 • เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ปตท.สผ. เป็นเสาหลักในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ประเทศ โดยการจัดหา เพิ่มศักยภาพในการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ลงทุนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับแหล่งปิโตรเลียมอย่างเหมาะสม
 • ผลักดันให้ ปตท.สผ. Diversify ธุรกิจต้นน้ำในปัจจุบันไปสู่การพัฒนา สำรวจ และผลิตธุรกิจต้นน้ำใหม่ เช่น ธุรกิจไฮโดรเจน ไฮโดรเจนสีเขียว และเร่งการพัฒนา Carbon Capture Utilization and Storage ซึ่งไทยมีศักยภาพจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีแหล่งผลิตที่หมดอายุและใกล้หมดอายุในอนาคตอันใกล้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero Carbon Emission ได้

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

 • กำกับดูแล ปตท.สผ. ให้ดำเนินธุรกิจได้โดยเป็นไปตามหลักการ ESG เพื่อป้องกันความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และสร้างคุณค่าให้มุ่งสู่องค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ส่งเสริม ESG ผ่านการดูแลด้านการลงทุน โดยเน้นการส่งเสริมหลักการ ESG ในด้าน การลงทุนต่าง ๆ ด้วย
 • การผสมผสานระหว่างนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิต และ การให้ความรู้แก่นักลงทุน เพื่อให้กลายเป็นนโยบายที่สร้างคุณค่าและพัฒนา ปตท. สผ. ให้ยั่งยืน โดยติดตามในเรื่องต่าง ๆ ให้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การฝึกอบรม

 • ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (รุ่น 0/2566), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ESG as a vehicle for Business Transformation 2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Leadership Certification Program (2/2564), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (25/2564), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Chairman Program (45/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Board Matters and Trends (4/2560), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Nomination & Governance Committee Program (8/2559), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statements for Directors (29/2558), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (4/2558), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (93/2550), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) หลักสูตรธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
 • The Cullinan: The Making of Digital Board รุ่นที่ 1/2565, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ศสด.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ปี 2565
 • Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, Open Banking and Virtual Banking และ ESG - Environmental, Social, Governance ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • Cyber Resilience Leadership: Tone from the Top ปี 2563, และ Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Oxford Programme on Negotiation in Bangkok ปี 2562, SAID Business School of Oxford University, UK
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) (รุ่น 24/2562) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 9/2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • Financial Markets and New Financial Instruments ปี 2552, International Monetary Fund Institute