Menu

โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

โครงการบริหารจัดการขยะทะเล มีเป้าหมายเพื่อคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล โดยการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนจากชุมชน การสร้างชุมชนต้นแบบในการแยกขยะและการนำของเสียกลับมาใช้และหมุนเวียนใหม่ใหม่ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก จิตสำนึกแก่ประชาชนทั่วไปในการบริหารจัดการขยะ ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์ต่าง ๆ อาทิ การติดตั้งทุ่นดักขยะในลำคลอง (Boom) การจัดกิจกรรมด้านการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อาทิ กิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะริมชายหาดและในทะเล โดยพนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญทางทะเล เช่น วันทะเลโลก (World Oceans Day) วันเก็บขยะชายฝั่งสากล (International Coastal Clean Up Day) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายชุมชน สร้างอาสาสมัครเยาวชนพิทักษ์ทะเล เป็นต้น โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการในพื้นที่ 9 จังหวัดรอบอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง และในประเทศมาเลเซีย

ในปี 2565 มีชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 3,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายคณะทำงานของโครงการฯ ซึ่งในการบริหารจัดการโครงการผ่านรูปแบบคณะกรรมการโครงการ บริหารจัดการด้านงบประมาณ ทำบัญชี ประสานงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกชุมชนมาร่วมกิจกรรม โครงการเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการทำกิจกรรมในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน ส่งผลให้ชุมชนมีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะให้เป็นที่ คัดแยกขยะ จนกลายเป็นเป็นชุมชนต้นแบบในการแยกขยะและการนำของเสียกลับมาใช้และหมุนเวียนใหม่

ในปี 2565 โครงการสามารถลดปริมาณขยะในทะเลและริมชายฝั่งได้กว่า 55 ตัน สร้างภูมิทัศน์ที่ดีในพื้นที่ ลดปัญหาผลกระทบทางด้านสุขภาพของชุมชน เพิ่มรายได้ของชุมชนจากนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะ เช่น วัสดุปูพื้น ผนังอาคาร หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในโครงการและจำหน่ายให้กับสมาชิกในชุมชน

ปตท.สผ. ได้ทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้ โดยนำผลลัพธ์ทางสังคมมาคำนวณมูลค่าเป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการดำเนินโครงการ เพื่อพิจารณาว่าโครงการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเงินทุก 1 บาทที่ลงทุนไป ทั้งนี้ ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการนี้ เท่ากับ 5.49 : 1