Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

กรณีตัวอย่างด้านความหลากหลายทางชีวภาพ "การพัฒนายานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกล (Remotely Operated Vehicle: ROV) สำหรับใช้ในการสำรวจ" และ "โครงการสำรวจและฝึกอบรมทางทะเล"

17 พ.ค. 2562

การพัฒนายานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกล (Remotely Operated Vehicle: ROV) สำหรับใช้ในการสำรวจ

ปตท.สผ. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อร่วมกันพัฒนายานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกล (Remotely Operated Vehicle: ROV) สำหรับใช้ในการสำรวจและการวิจัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสำรวจความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้นำ ROV ที่พัฒนาแล้วไปทดลองสำรวจแหล่งปะการังเทียมที่จังหวัดระยอง และในปี 2559 ได้มีการใช้ ROV สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใต้แท่นผลิตนอกชายฝั่งและบริเวณโครงการประการังเทียมของบริษัทฯ
โครงการสำรวจและฝึกอบรมทางทะเล

โครงการสำรวจและฝึกอบรมทางทะเลมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะแวดล้อมทางทะเลและสภาวะทรัพยากรประมงทางทะเลของอ่าวไทยตอนกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติการสำรวจโดยใช้เครื่องมือสำรวจในสถานการณ์จริง โครงการความร่วมมือในการสำรวจและวิจัยระหว่างองค์กรและสถาบันต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับ โดย ปตท.สผ. และผู้ร่วมโครงการมีความคาดหวังว่า ผลที่ได้จากการสำรวจและวิจัยจะช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยได้อย่างยั่งยืน