Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2023

28 พ.ย. 2566

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023

รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ จากการสำรวจความเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั่วประเทศ