Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Southeast Asia Mike Award 2022

9 ก.ย. 2565

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2565 (Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2022 หรือ SEA MIKE Award 2022) ในระดับโกลด์ (Gold Level) จากสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากการที่ ปตท.สผ. มีการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั้งภายในองค์กรและร่วมกับพันธมิตรในหลายภาคส่วนได้อย่างเป็นเลิศ