Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล SET Awards 2023

21 พ.ย. 2566

ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากงาน SET Awards 2023 ได้แก่ รางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards), รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Award of Honor), รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (SET Award of Honor: Best Investor Relations) และ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรมการเปลี่ยนก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมเป็นท่อนาโนคาร์บอน

งาน SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)