Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล SET Awards 2022

28 ต.ค. 2565

ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัลจากงาน SET Awards 2022 ได้แก่ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย ปตท.สผ. อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาททั้งสองรางวัล นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จากผลงาน Intelligent Pipeline Internal Sampling PIG ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผิวท่อส่งปิโตรเลียมอัจฉริยะ และได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 7 อีกด้วย