Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทรัฐวิสาหกิจ ในระดับดีเด่น ประจำปี 2566

22 ก.ย. 2566

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทรัฐวิสาหกิจ ในระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จากการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และนำหลักสิทธิมนุษยชนสากลมาใช้เป็นพื้นฐานของการดำเนินงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ