Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565

12 พ.ค. 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่นายพงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ.

รางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สร้างคุณูปการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่ง ในขณะที่นายพงศธรดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ระหว่าง่ปี 2561- 2564 ได้มีวิสัยทัศน์และกำหนดนโยบายการใช้ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม