Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในงาน SET Awards 2018

7 ธ.ค. 2561

นายพงศธร ทวีสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม(Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท จากนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซ้าย) ในงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ได้แก่ การมีส่วนร่วม ในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กร ระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการประเมินบริษัทจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม