Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2563

7 ต.ค. 2563

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยบริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงมาปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งการบริหารศักยภาพของบุคลากร การจัดการข้อมูล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ