Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ป.ป.ช.

24 มี.ค. 2563

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในงานมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3

สำหรับครั้งนี้ ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 7 หน่วยงานชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่ง ป.ป.ช. มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล