Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11

17 พ.ย. 2566

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (11th NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นครั้งที่ 5

รางวัลดังกล่าว มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม