Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 2022

20 ก.ย. 2565

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระดับโดดเด่น ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนประจำปี 2565 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ อบก. มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีแนวทางที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืน