Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2022–2023

8 ส.ค. 2566

ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัล จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2022–2023 ได้แก่ รางวัล Outstanding CEO, รางวัล Outstanding CFO, และ รางวัล Best IR ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรและบุคคลที่มีศักยภาพโดดเด่น และความเป็นเลิศด้านการบริหาร การดำเนินธุรกิจตามบรรษัทภิบาล รวมถึง การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ