Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Global CSR Summit and Awards 2019

4 เม.ย. 2562

ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัล ด้านโครงการเพื่อสังคม จากการมอบรางวัล Annual Global CSR Summit and Awards 2019 ครั้งที่ 11 ณ นครกูชิง รัฐซาราวัก สหพันธรัฐมาเลเซีย

  • รางวัลระดับ Platinum ประเภทบริษัทที่มีภาพรวมผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Country Award for Overall CSR Excellence – Best in Thailand) 
  • รางวัลระดับ Gold ประเภทโครงการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Best Environmental Excellence Award - Companies with market capitalization more than USD 1 Billion) จากการดำเนินโครงการ PTTEP Teenergy ซึ่งเป็นโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • รางวัลระดับ Gold ประเภทโครงการเพื่อชุมชนดีเด่น ประเภทบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Best Community Programme Award - Companies with market capitalization less than USD 1 Billion) จากการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (SIOLA) ของ ปตท.สผ. ในอินโดนีเซีย
การประกวดรางวัลดังกล่าวเป็นงานระดับภูมิภาคเอเชียที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ให้แก่องค์กรที่มีผลงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนได้อย่างแท้จริง และยังให้ความสำคัญกับโครงการระยะยาวที่สร้างประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีความยั่งยืน รวมทั้ง ความมุ่งมั่นของบริษัทในการยึดถือหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ  มีความรับผิดชอบต่อผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง