Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลดีเด่น จาก EIA Monitoring Awards 2021

8 ส.ค. 2565

ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัลดีเด่นการปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 หรือ EIA Monitoring Awards 2021 ประเภทเหมืองแร่และการพัฒนาปิโตรเลียม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการดำเนินการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดีดังนโยบายของบริษัท